fall

{fɔ:l}
I. 1. падам
to let FALL изпускам
the rain fell fast валеше силно
2. (с) падам, намалявам (се), снишавам се, утихвам, стихвам
his spirits fell настроението му се развали/спадна
his voice fell to a whisper гласът му се сниши до шепот
his face/jaw fell той клюмна
her eyes fell тя наведе/сведе очи
3. падам, загивам, бивам убит, рухвам, бивам повален (и прен.)
4. падам, предавам се (на неприятел), падам (за правителство и пр.)
5. спускам се, вливам се, падам на гънки/дипли
6. изкушавам се, съгрешавам, падам морално
FALLen woman ост. паднала жена, грешница
7. наставам, настъпвам
обземам, обхващам (upon)
fear fell upon them обзе ги страх
8. падам се
the lot fell to him жребият се падна на него
Christmas fell on a Monday Коледа се падна в понеделник
9. попадам, случвам се (across, among, into, on)
10. бивам произнесен/казан (from)
to let FALL споменавам (случайно)
11. раждам се (за агне и пр.)
12. в съчет. с a predic
to FALL asleep заспивам
to FALL a crying/laughing заплаквам/разсмивам се
to FALL astern мор. оставам назад, изоставам
to FALL due фин. датата/денят на падежа ми идва
to FALL lame окуцявам
to FALL ill разболявам се
to FALL silent (за) млъквам
to FALL vacant овакантявам се
fall about (laughing/with laughter) разг. превивам се от смях
fall across срещам случайно, натъквам се на
fall among попадам (случайно) между
to FALL among thieves бивам нападнат от разбойници, прен. попадам в лоша среда
fall apart разпадам се, разделяме се
fall away напускам, изоставям, изчезвам (и прен), отпадам, западам, гния, отслабвам, линея, крея, опадвам (за зъби), спускам се рязко (за терен)
fall back отстъпвам, оттеглям се
fall back on/upon прибягвам до/към, намирам опора/помощ в, воен. отстъпвам към
fall behind изоставам (with с)
fall down падам, спущам се, спадам, срутвам се, рухвам, разг. не сполучвам/успявам, претърпявам неуспех
fall for разг. влюбвам се в, лапвам по, подвеждам се от, хващам се на въдицата на
fall in срутвам се, събарям се, руша се, падам, хлътвам (за бузи), воен. строявам (се), влизам в/заемам мястото си в строя, изтичам (за срок)
fall in for пада ми се, идва ми изневиделица
fall into вливам се в, деля се на, разделям се на
изпадам (в някакво състояниe)
to FALL into despair изпадам в отчаяние, отчайвам се
to FALL into a flutter развълнувам се, нервнича
to FALL into someone's ways свиквам с нечии навици
to FALL into debt задлъжнявам
to FALL into the background оставам в сянка/на заден план
to FALL into line with-to fall in with
fall in with срещам случайно, съгласявам се с, солидаризирам се с
fall off падам, отпадам, изоставам, оттеглям се, отдалечавам се, напускам, отпадам, спадам, отслабвам, намалявам се, мор. губя посока, не мога да бъда управляван (за кораб)
fall on нападам, нахвърлям се на/върху, попадам на, прибягвам до, пристъпвам към, падам се на (за задължение и пр.)
to FALL on evil days/times изпадам в нищета/в тежко положение, настъпват черни дни
fall out падам, изпадам от, изоставам, воен. излизам от строя, случвам се, ставам
it (so) fell out that така се случи, че
things fell out well нещата се наредиха добре, излезе добре
скарвам се, спречквам се (with), отпадам (от училище и пр.), преставам
to FALL out of a habit отвиквам (от навик)
to FALL out of conceit with oneself разочаровам се от себе си, преставам да се мисля за кой знае какво
fall over падам, събарям се, строполясвам се, просвам се
to FALL over something спъвам се о нещо и падам
to FALL over oneself надпреварвам се, какво ли не правя, престаравам се (to да)
to FALL over each other борим се ожесточено, съперничим си, скарваме се
to FALL over backwards отивам в другата крайност, правя всичко възможно
fall through пропадам, провалям се (за план и пр.)
fall to затварям се (за врата), започвам да ям, захващам се, залавям се (за работа), започвам нападение, нахвърлям се
I fell to wondering почнах да се чудя
fall together фон. стават еднакви (за звукове), сливат се
fall under попадам под
fall upon нападам, натъквам се/попадам на
to FALL upon someone's ears идвам/стигам до ушите на някого
to FALL upon something hammer and tongs залавям се за нещо с цялото си сърце
to FALL upon someone hammer and tongs атакувам/нападам някого ожесточено
II. 1. падане, прен. падение
рел. грепохадение (често FALL of man)
to have a FALL падам
the FALL of the hammer удар/удряне на чукчето (при наддаване)
2. срутване, разрушаване, свличане, отсичане, поваляне (на дърво), брой на отсечени дървета, поваляне (и сп.), схватка
to try a FALL with премервам си силите с
3. падане (и на правителство, империя), предаване, капитулация, разгром
4. спадане, понижение (на цени, температура и пр.)
5. валеж
FALL of snow снеговалеж
6. ам. есен
attr есенен
7. обик. рl водопад
8. наклон, склон, пад, мех. височина на пад, налягане (на вода)
9. мор. фал, разстояние между две палуби
10. тех. въже на система скрипци
11. (агнетата от едно) агнило
12. драперия, воал, воалетка
* * *
{fъ:l} v (fell {fel}; fallen {'fъ:lъn}) 1. падам; to let fall и(2) {fъ:l} n 1. падане; прен. падение; рел. грепохадение (често
* * *
фал; срутване; стихвам; стеля; събарям; снижавам; спадам; спускам; спадане; рухвам; падане; падение; падам; падам; попадам; предавам; валеж; воалетка; разгром; разрушаване; грехопадение; капитулация; изпадам; наставам;
* * *
1. (с) падам, намалявам (се), снишавам се, утихвам, стихвам 2. 1 (агнетата от едно) агнило 3. 1 в съчет. с a predic 4. 1 драперия, воал, воалетка 5. 1 раждам се (за агне и пр.) 6. attr есенен 7. christmas fell on a monday Коледа се падна в понеделник 8. fall about (laughing/with laughter) разг. превивам се от смях 9. fall across срещам случайно, натъквам се на 10. fall among попадам (случайно) между 11. fall apart разпадам се, разделяме се 12. fall away напускам, изоставям, изчезвам (и прен), отпадам, западам, гния, отслабвам, линея, крея, опадвам (за зъби), спускам се рязко (за терен) 13. fall back on/upon прибягвам до/към, намирам опора/помощ в, воен. отстъпвам към 14. fall back отстъпвам, оттеглям се 15. fall behind изоставам (with с) 16. fall down падам, спущам се, спадам, срутвам се, рухвам, разг. не сполучвам/успявам, претърпявам неуспех 17. fall for разг. влюбвам се в, лапвам по, подвеждам се от, хващам се на въдицата на 18. fall in for пада ми се, идва ми изневиделица 19. fall in with срещам случайно, съгласявам се с, солидаризирам се с 20. fall in срутвам се, събарям се, руша се, падам, хлътвам (за бузи), воен. строявам (се), влизам в/заемам мястото си в строя, изтичам (за срок) 21. fall into вливам се в, деля се на, разделям се на 22. fall of snow снеговалеж 23. fall off падам, отпадам, изоставам, оттеглям се, отдалечавам се, напускам, отпадам, спадам, отслабвам, намалявам се, мор. губя посока, не мога да бъда управляван (за кораб) 24. fall on нападам, нахвърлям се на/върху, попадам на, прибягвам до, пристъпвам към, падам се на (за задължение и пр.) 25. fall out падам, изпадам от, изоставам, воен. излизам от строя, случвам се, ставам 26. fall over падам, събарям се, строполясвам се, просвам се 27. fall through пропадам, провалям се (за план и пр.) 28. fall to затварям се (за врата), започвам да ям, захващам се, залавям се (за работа), започвам нападение, нахвърлям се 29. fall together фон. стават еднакви (за звукове), сливат се 30. fall under попадам под 31. fall upon нападам, натъквам се/попадам на 32. fallen woman ост. паднала жена, грешница 33. fear fell upon them обзе ги страх 34. her eyes fell тя наведе/сведе очи 35. his face/jaw fell той клюмна 36. his spirits fell настроението му се развали/спадна 37. his voice fell to a whisper гласът му се сниши до шепот 38. i fell to wondering почнах да се чудя 39. i. падам 40. ii. падане, прен. падение 41. it (so) fell out that така се случи, че 42. the fall of the hammer удар/удряне на чукчето (при наддаване) 43. the lot fell to him жребият се падна на него 44. the rain fell fast валеше силно 45. things fell out well нещата се наредиха добре, излезе добре 46. to fall a crying/laughing заплаквам/разсмивам се 47. to fall among thieves бивам нападнат от разбойници, прен. попадам в лоша среда 48. to fall asleep заспивам 49. to fall astern мор. оставам назад, изоставам 50. to fall due фин. датата/денят на падежа ми идва 51. to fall ill разболявам се 52. to fall into a flutter развълнувам се, нервнича 53. to fall into debt задлъжнявам 54. to fall into despair изпадам в отчаяние, отчайвам се 55. to fall into line with-to fall in with 56. to fall into someone's ways свиквам с нечии навици 57. to fall into the background оставам в сянка/на заден план 58. to fall lame окуцявам 59. to fall on evil days/times изпадам в нищета/в тежко положение, настъпват черни дни 60. to fall out of a habit отвиквам (от навик) 61. to fall out of conceit with oneself разочаровам се от себе си, преставам да се мисля за кой знае какво 62. to fall over backwards отивам в другата крайност, правя всичко възможно 63. to fall over each other борим се ожесточено, съперничим си, скарваме се 64. to fall over oneself надпреварвам се, какво ли не правя, престаравам се (to да) 65. to fall over something спъвам се о нещо и падам 66. to fall silent (за) млъквам 67. to fall upon someone hammer and tongs атакувам/нападам някого ожесточено 68. to fall upon someone's ears идвам/стигам до ушите на някого 69. to fall upon something hammer and tongs залавям се за нещо с цялото си сърце 70. to fall vacant овакантявам се 71. to have a fall падам 72. to let fall изпускам 73. to let fall споменавам (случайно) 74. to try a fall with премервам си силите с 75. ам. есен 76. бивам произнесен/казан (from) 77. валеж 78. изкушавам се, съгрешавам, падам морално 79. изпадам (в някакво състояниe) 80. мор. фал, разстояние между две палуби 81. наклон, склон, пад, мех. височина на пад, налягане (на вода) 82. наставам, настъпвам 83. обземам, обхващам (upon) 84. обик. pl водопад 85. падам се 86. падам, загивам, бивам убит, рухвам, бивам повален (и прен.) 87. падам, предавам се (на неприятел), падам (за правителство и пр.) 88. падане (и на правителство, империя), предаване, капитулация, разгром 89. попадам, случвам се (across, among, into, on) 90. рел. грепохадение (често fall of man) 91. скарвам се, спречквам се (with), отпадам (от училище и пр.), преставам 92. спадане, понижение (на цени, температура и пр.) 93. спускам се, вливам се, падам на гънки/дипли 94. срутване, разрушаване, свличане, отсичане, поваляне (на дърво), брой на отсечени дървета, поваляне (и сп.), схватка 95. тех. въже на система скрипци
* * *
fall[fɔ:l] I. v (fell [fel], fallen[fɔ:lən]) 1. падам; to let s.th. \fall изпускам; the rain \falls fast вали силно; 2. (с)падам, намалявам се, снижавам се (и прен.), утихвам, стихвам; the glass has \fallen барометърът спадна; 3. падам, загивам, бивам убит; рухвам (и прен.); 4. падам, предавам се; the city fell to the enemy градът бе превзет от неприятеля; the government fell after the riots правителството падна след размириците; 5. спускам се; падам на гънки, дипля се (за плат); her hair fell to her waist косата ѝ се спускаше до кръста; her eyes fell тя сведе поглед (очи); 6. падам морално, изкушавам се; a \fallen woman паднала жена; 7. наставам, настъпвам; обземам, обхващам (upon); night (silence) fell настана нощ (настъпи мълчание); sleep fell upon them обзе ги сън; 8. (c adj predic) to \fall asleep заспивам; to \fall flat просвам се (за виц), не въздействам по очаквания начин, прозвучавам плоско; to \fall astern мор. оставам назад, изоставам; to \fall due срокът (падежът) идва; to \fall dumb онемявам; to \fall lame окуцявам; to \fall short (of) не стигам, не достигам (за куршум и пр. и прен.); to \fall short of s.o.'s expectations не оправдавам очакванията (на някого); to \fall vacant овакантявам се; to \fall foul of навличам си гнева на, изпадам в немилост пред, предизвиквам неодобрението на; 9. бивам повален; the house fell in an earthquake къщата бе съборена при земетресение; 10. падам се; suspicion fell on the butler подозрението падна върху иконома; the estate \falls to the eldest son имението се наследява от най-големия син; 11. попадам, случвам (се) (с across, into, among, on); the accent \falls on the last syllable ударението пада върху последната сричка; 12. бива произнесен, казан (from); a curse fell from her lips от устните ѝ се отрони проклятие, тя изпсува; he let \fall that he was leaving той спомена (случайно), че ще замине; 13. ражда се (за агнета и пр.); \fall between two stools, between two stools one \falls to the ground от два стола (та) на земята; \fall foul (aboard, on board) of мор. сблъсквам се, прен. счепквам се, сдърпвам се с; ост. нападам; to \fall from grace 1) рел. отстъпвам от истинската вяра, погубвам душата си; 2) нарушавам приличието, тръгвам по лоши пътища; to \fall from (off) the (water)-wagon разг. започвам да пия отново; to \fall in love with влюбвам се в; to \fall out of the frying pan into the fire от трън, та на глог; to \fall short of the mark не улучвам; не постигам целта си, претърпявам неуспех; to \fall together by the ears скарваме се, хващаме се за косите (за гушата); to \fall to pieces разпръсвам се, разбивам се, разпадам се, счупвам се; his face fell наведе глава, лицето му се помрачи; her gaze fell тя отмести поглед; II. n 1. падане; прен. падение; to have a \fall падам; the \fall of the hammer удар на чукче (при търг); 2. разрушаване, срутване, събаряне (на здание и пр.); отсичане, поваляне (на дърво); брой на отсечени дървета; 3. падане, капитулация; разгром; 4. спадане (на цена, температура и пр.); 5. сп. поваляне на противник (при борба); схватка; to try (wrestle) a \fall with боря се с; премервам си силите с; изправям се срещу противник; 6. грехопадение; the \fall of man грехопадението; 7. ам. есен; 8. обикн. pl водопад; 9. валеж; \fall of snow снеговалеж; 10. наклон, склон; 11. тех. височина на пад, налягане (на вода); 12. мор. фал; разстояние между две палуби; 13. агнетата от едно агнило; 14. воалетка; to ride (be heading, be headed) for a \fall яздя лудо, прен. търся си белята; безразсъден съм по отношение на себе си; полит. сам си търся поражението (падането); at \fall of day привечер; to take the \fall ам. sl бивам обвинен (наказан, арестуван), опирам пешкира.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Fall — (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p. {Fallen} (f[add]l n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS. feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen, Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere to deceive, Gr. sfa llein… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • fall — [fôl] vi. fell, fallen, falling [ME fallen < OE feallan, to fall, akin to Ger fallen < IE base * phol , to fall > Lith púolu, to fall] I to come down by the force of gravity; drop; descend 1. to come down because detached, pushed,… …   English World dictionary

 • Fall — bezeichnet: Absturz (Unfall), ein Sturz aus gewisser Höhe Freier Fall, die durch Gravitation bewirkte Bewegung eines Körpers Fall (Tau), in der Seemannssprache eine Leine zum Hochziehen und Herablassen von Segeln, Ruderblättern oder Schwertern… …   Deutsch Wikipedia

 • fall — ► VERB (past fell; past part. fallen) 1) move rapidly and without control from a higher to a lower level. 2) collapse to the ground. 3) (fall off) become detached and drop to the ground. 4) hang down. 5) (of someone s f …   English terms dictionary

 • Fall — Fall, n. 1. The act of falling; a dropping or descending be the force of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the yard of ship. [1913 Webster] 2. The act of dropping or tumbling from an erect posture; as, he was walking on ice, and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fall [1] — Fall, 1) die Bewegung, in welcher alle Körper von geringerer Masse, in Folge der Anziehungskraft der Massen gegen den Mittelpunkt größerer Körper, mit einer der größeren Masse letzterer proportionirten Schnelligkeit getrieben werden, in so fern… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Fall — Fall, v. t. 1. To let fall; to drop. [Obs.] [1913 Webster] For every tear he falls, a Trojan bleeds. Shak. [1913 Webster] 2. To sink; to depress; as, to fall the voice. [Obs.] [1913 Webster] 3. To diminish; to lessen or lower. [Obs.] [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fall — Fall, I Will Follow Saltar a navegación, búsqueda Fall, I Will Follow Álbum de Lacrimas Profundere Publicación 2002 Género(s) Gothic Rock …   Wikipedia Español

 • fall — fall, drop, sink, slump, subside are comparable when they mean to go or to let go downward freely. They are seldom close synonyms, however, because of various specific and essential implications that tend to separate and distinguish them. Fall,… …   New Dictionary of Synonyms

 • fall — fall·er; prat·fall; re·fall; crest·fall·en·ly; crest·fall·en·ness; pratt·fall; …   English syllables

 • fall — [n1] descent; lowering abatement, belly flop*, cut, decline, declivity, decrease, diminution, dip, dive, downgrade, downward slope, drop, dwindling, ebb, falling off, header*, incline, lapse, lessening, nose dive*, plummet, plunge, pratfall*,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.